Skip to main content

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO „OBOZY”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1.  Jaki jest cel Polityki prywatności Sklepu Internetowego Obozy?
 2. Kto jest administratorem danych osobowych?
 3. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
 4. W jaki sposób przetwarzane są dane osobowe?
 5. Kto może być odbiorcą danych osobowych oraz czy są one przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)?
 6. Jakie są prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane?
 7. W  jaki sposób są zabezpieczane dane osobowe ?
 8. Jak długo są przetwarzane dane osobowe?
 9. Czy możliwa jest zmiana polityki prywatności ?
 10. Od kiedy obowiązuje polityka prywatności?

1. Jaki jest cel Polityki prywatności Sklepu Internetowego Obozy?

Niniejsza polityka prywatności (dalej “Polityka Prywatności”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego Obozy  prowadzonego na stronie internetowej https://obozy.proskos.com przez JUMBALL Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, KRS: 0000879490, NIP: 9662146411, REGON: 387972708. Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i nie nakłada na Klientów obowiązków. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

2. Kto jest administratorem danych osobowych? §

Administratorem danych osobowych  Klienta jest Jumball Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-540), ul. Żurawia 71 (dalej: „Organizator”), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000879490, posiadająca REGON: 387972708, NIP: 9662146411 („Administrator”).

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected] lub pod numerem telefonu 668675147 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15 (opłata jak za połączenie standardowe  według cennika/taryfy  właściwego operatora).

3. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w różnych celach w zależności od tego, z jakich funkcjonalności Sklepu Internetowego Klient będzie korzystał. Mogą być one przetwarzane  przykładowo w celu zawarcia i realizacji zawartych umów sprzedaży czy umów o świadczenie usług, w celach komunikacyjnych, marketingowych analitycznych czy statystycznych, jak również innych odpowiednich obowiązków Administratora, nałożonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane jako informacja o aktywności Klienta podczas przeglądania strony internetowej Serwisu internetowego.

Zakres usług oferowanych przez Jumball sp. z o.o. z/s w Białymstoku oraz funkcjonalność Sklepu internetowego  określa Regulamin usług świadczonych dostępny na stronie  internetowej Serwisu. 

Dane osobowe umożliwiają identyfikację Klienta, a co za tym idzie, jeśli wymagane jest podanie danych osobowych, Klient ma prawo do odmowy ich podania. Odmowa podania danych osobowych w takim wypadku może spowodować niemożność przez Klienta ze skorzystania z określonej usługi, dla której te dane są wymagane.  

4. W jaki sposób przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane w następujących przykładowych funkcjonalnościach:

 •  KONTO W SKLEPIE INTERNETOWYM

Rejestrując Konto w Sklepie internetowym, Klient podaje dane osobowe w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefony, adres – ulica numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy miejscowość, kraj, adres dostawy, adres prowadzenia działalności czy siedziby jeśli jest inny niż adres dostawy, czy numer dokumentu tożsamości, numer PESEL jeśli jest wymagany, nr rachunku bankowego, numer NIP czy nazwa firmy dla Klientów niebędących Konsumentami. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne i wymagane aby dokonać rejestracji Konta w Sklepie Internetowym. 

Przetwarzanie powyższych danych następuje w celach:

 1. Prowadzenia Konta, składania zamówień bez konieczności wypełniania każdorazowo formularzy, dostępu do historii zamówień, jak również innych usług oferowanych przez Sklep Internetowy w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO ( niezbędny  prawnie uzasadniony interes Administratora)
 2. podejmowanych przez Administratora czynności marketingowych czy statystycznych, prezentowania reklam i kodów rabatowych, promocji dostosowanych do Klienta w oparciu o profilowanie  zarówno Administratora jak i partnerów Administratora jak i tzw. stron trzecich — w oparciu o art. 6 ust 1 lit. f) RODO ( niezbędny prawnie uzasadniony interes Administratora)
 3. ochrony i dochodzenia roszczeń, które mogą powstawać w związku z korzystaniem z funkcjonalności Konta, zawieraniem umów, a także  w innych celach, które są niezbędne z uwagi na uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej  w oparciu o art. 6 ust 1 lit f) RODO (niezbędny prawnie uzasadniony interes Administratora). 

Podane dane osobowe są przetwarzane przez czas posiadania przez Klienta Konta, przy czym jeśli Klient nie jest aktywny po upływie 3 lat od ostatniej aktywności, dane te mogą zostać usunięte.

Podane dane osobowe, w zakresie czynności marketingowych  przechowywane są do czasu wniesienia sprzeciwu przez Klienta, z wyjątkiem sytuacji, kiedy na podstawie przepisów prawa Administrator będzie zobowiązany do ich przechowywania i przetwarzania przez okres dłuższy lub  prawnie uzasadnionych interesów Administratora albo na wypadek ewentualnych roszczeń przez okres przedawnienia tych roszczeń wskazany w przepisach prawa. 

Obowiązuje w takich przypadkach wskazany dłuższy okres przechowywania danych osobowych. 

 • ZAMÓWIENIE

Składając zamówienie Sklepie internetowym, bez rejestracji Konta, jak i z jego rejestracją Klient podaje dane osobowe w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefony, adres – ulica numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy miejscowość, kraj, adres dostawy, adres prowadzenia działalności czy siedziby jeśli jest inny niż adres dostawy, czy numer dokumentu tożsamości, numer PESEL jeśli jest wymagany, nr rachunku bankowego, numer NIP czy nazwa firmy dla Klientów niebędących Konsumentami. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne i wymagane, aby dokonać zamówienia.

Przetwarzanie powyższych danych następuje w celach:

 1. realizacja zamówienia i wykonanie zawartej umowy – w szczególności potwierdzenie jego złożenia wysyłki  towaru oraz kontaktu z Klientem — w oparciu o  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania do wykonywania umowy łączącej Klienta z Jumball sp. z o.o. ).
 2. podejmowanych przez Administratora czynności marketingowych czy statystycznych, prezentowania reklam i kodów rabatowych, promocji dostosowanych do Klienta w oparciu o profilowanie  zarówno Administratora jak i partnerów Administratora jak i tzw. stron trzecich — w oparciu o art. 6 ust 1 lit. f) RODO ( niezbędny prawnie uzasadniony interes Administratora)
 3. ochrony i dochodzenia roszczeń, które mogą powstawać w związku z korzystaniem
  z funkcjonalności Konta, zawieraniem umów, a także  w innych celach, które są niezbędne z uwagi na uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej  w oparciu o art. 6 ust 1 lit f) RODO.(niezbędny prawnie uzasadniony interes Administratora).
 4. wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych, a także rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach prawa – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Jumball sp. z o.o.).
 5. badania przez Administratora satysfakcji z dokonanych zakupów, wysyłanie w tym celu przy składaniu zamówienia na adres e- mail ankiet co do jakości obsługi – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędny prawnie uzasadniony  interes Administratora).

W celu realizacji zamówienia dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (między innymi  podatkowe,  finansowe, rachunkowe). 

Podane dane osobowe, w zakresie czynności marketingowych  przechowywane są do czasu wniesienia sprzeciwu przez Klienta, z wyjątkiem sytuacji, kiedy na podstawie przepisów prawa Administrator będzie zobowiązany do ich przechowywania i przetwarzania przez okres dłuższy lub  prawnie uzasadnionych interesów Administratora albo na wypadek ewentualnych roszczeń przez okres przedawnienia tych roszczeń wskazany w przepisach prawa. 

Obowiązuje  w takich przypadkach dłuższy okres przechowywania danych osobowych.

 • FORMULARZ KONTAKTOWY 

Dane osobowe  podane przez Klienta za pośrednictwem Formularza kontaktowego mogą być  przechowywane i przetwarzane w celach kontaktowych oraz w celu:

 1. udzielenia odpowiedzi na wiadomości Klienta przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania do wykonywania umowy łączącej Klienta z Jumball sp. z  o.o.).
 2. podejmowanych przez Administratora czynności marketingowych czy statystycznych, prezentowania reklam i kodów rabatowych, promocji dostosowanych do Klienta w oparciu o profilowanie  zarówno Administratora jak i partnerów Administratora jak i tzw. stron trzecich — w oparciu o art. 6 ust 1 lit. f) RODO (niezbędny prawnie uzasadniony interes Administratora)
 3. ochrony i dochodzenia roszczeń, które mogą powstawać w związku z korzystaniem
  z funkcjonalności Konta, zawieraniem umów, a także  w innych celach, które są niezbędne z uwagi na uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej  w oparciu o art. 6 ust 1 lit f) RODO  ( niezbędny prawnie uzasadniony interes Administratora)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i wymagane, aby komunikować się z Klientem.

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane  do zakończenia  komunikacji z Klientem Podane dane osobowe, w zakresie czynności marketingowych  przechowywane są do czasu wniesienia sprzeciwu przez Klienta, z wyjątkiem sytuacji, kiedy na podstawie przepisów prawa Administrator będzie zobowiązany do ich przechowywania i przetwarzania przez okres dłuższy lub  prawnie uzasadnionych interesów Administratora albo na wypadek ewentualnych roszczeń przez okres przedawnienia tych roszczeń wskazany w przepisach prawa. 

Obowiązuje w takich przypadkach dłuższy okres przechowywania danych osobowych. 

 •  REKLAMACJE

Dane osobowe  podane przez Klienta w związku ze złożeniem reklamacji  takie jak  w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, numery ewidencyjne, numer rachunku bankowego,  numer telefonu są przechowywane i przetwarzane w celach kontaktowych i dalszej komunikacji, a także są lub mogą być przetwarzane  także w następujących celach:

 1. rozpatrzenie, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu rozpatrzonych reklamacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO ( niezbędność z uwagi na przepisy prawa).
 2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędny prawnie uzasadniony  interes Administratora)
 3. wykonywanie  praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania do wykonywania umowy łączącej Klienta z Jumball sp. z  o.o.).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i wymagane, aby komunikować się z Klientem, a także  w celu rozpatrzenia reklamacji. Dane osobowe będą  przetwarzane do czasu rozpatrzenia reklamacji lub jeśli przepisy prawa tak  stanowią, lub okres przedawnienia roszczeń  jest wskazany przez przepis prawa przez okres dłuższy aby złożyć reklamację, określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Obowiązuje w takich przypadkach dłuższy okres przechowywania danych osobowych nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zawarcie umowy sprzedaży. 

 • NEWSLETTER

Dane osobowe  podane w związku z zapisem na Newsletter  na formularzu takie jak adres e- mail,  numer telefonu, tym samym wyrażając zgodę i chęć na otrzymywanie Newslettera są przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacja umowy o świadczenie  usług Newsletter – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO(niezbędność przetwarzania do wykonywania umowy łączącej Klienta z Jumball sp. z  o.o.).
 2. podejmowanych przez Administratora czynności marketingowych, analitycznych czy statystycznych, prezentowania reklam i kodów rabatowych, promocji dostosowanych do Klienta w oparciu o profilowanie  (np. historię zakupów czy zachowań Klienta na stronie internetowej) zarówno Administratora jak i partnerów Administratora jak i tzw. stron trzecich — w oparciu o art. 6 ust 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).
 3.  ochrony i dochodzenia roszczeń, które mogą powstawać w związku z korzystaniem
  z funkcjonalności Konta, zawieraniem umów, a także  w innych celach, które są niezbędne z uwagi na uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej  w oparciu o art. 6 ust 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i wymagane, aby zapisać się do Newsletter. Dane osobowe będą  przetwarzane do czasu korzystania z Newsletter lub jeśli przepisy prawa tak  stanowią, lub okres przedawnienia roszczeń  jest wskazany przez przepis prawa przez okres dłuższy  w związku ze świadczeniem usług, określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Obowiązuje w takich przypadkach dłuższy okres przechowywania danych osobowych. Dane będą archiwizowane przez okres 2 lat  w celu wykazania wyrażenia zgody przez Klienta 

Klient korzystający z Newsletter może w każdej chwili  zrezygnować z usługi i wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu, co nie ma wpływu na przetwarzanie danych  przed wycofaniem zgody.

 • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 

Dane Osobowe, które Klient pozostawia odwiedzając profile w mediach społecznościowych Jumball sp. z o.o.,  takie jak  w szczególności FACEBOOK czy INSTAGRAM (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe,  adresy e-mail, komunikatory) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. udzielanie odpowiedzi na zadane pytania, komentarze, budowanie relacji z Klientami i odwiedzającymi  profile w mediach społecznościowych – w oparciu o art. 6 ust 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
 2. podejmowanych przez Administratora czynności marketingowych czy statystycznych, prezentowania reklam i kodów rabatowych, promocji dostosowanych do Klienta w oparciu o profilowanie  zarówno Administratora jak i partnerów Administratora jak i tzw. stron trzecich  aktywności na profilu, efektywnego prowadzenia profilu, poprzez informowanie  o  promowaniu wydarzeń, aktywności usług i towarów) przez Administratora lub partnerów Administratora jak i tzw. stron trzecich – w oparciu o art. 6 ust 1 lit. f) RODO tj.  (prawnie uzasadniony interes Administratora) 
 3. ochrony i dochodzenia roszczeń, które mogą powstawać w związku z korzystaniem
  z  profilów społecznościowych,  a także  w innych celach, które są niezbędne z uwagi na uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej  w oparciu o art. 6 ust 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora)

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby w pełni korzystać z funkcjonalności profili  Jumball sp. z o.o. w mediach społecznościowych.

W związku z korzystaniem z profili w mediach społecznościowych Jumball sp. z o.o. także inni operatorzy przetwarzają dane osobowe osób odwiedzających we własnym zakresie i celach, które nie obejmuje niniejsza Polityka, są zawarte w politykach prywatności tych operatorów.

W każdej chwili odwiedzający profil społecznościowy może usunąć swoje komentarze, a także zrezygnować  z obserwowania profili, a także z konta w mediach społecznościowych. 

Dane osobowe będą  przetwarzane do czasu korzystania z  profili społecznościowych Jumball sp. z o.o. a jeśli przepisy prawa tak  stanowią lub okres przedawnienia roszczeń  jest wskazany przez przepis prawa przez okres dłuższy  w związku ze świadczeniem usług, określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Obowiązuje w takich przypadkach dłuższy okres przechowywania danych osobowych.

5. Kto może być odbiorcą danych osobowych oraz czy są one przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)?

Dane osobowe  gromadzone i przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane do  podmiotów zewnętrznych, partnerów, w tym w szczególności do dostawców, spedytorów, podmiotów  wspierających IT, świadczących obsługę prawną, agencji marketingowych, kurierów,  podmiotów świadczących usługi teleinformatyczne, przewoźników lub pośredników realizujący przesyłki Zamówień, podmiotów obsługujących płatności elektroniczne lub oferujących zawarcie umowy o kredyt konsumencki, firm, które serwisują oprogramowanie, itp. oraz innych podmiotów współpracujących, lub świadczących usługi na rzecz Administratora.  Podmioty te przetwarzają przekazane dane jedynie na  polecenie Administratora w zakresie z nim uzgodnionym,  na podstawie umowy o przetwarzaniu danych osobowych, za zgodą osoby, której dane są przetwarzane  lub gdy przekazanie takie wynika z przepisów obowiązującego prawa. 

Podejmując działalność  reklamową Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Sklepie Internetowym i pliki cookies lub podobne technologie.

Dane osobowe  mogą być przekazywane poza obszar  EOG do partnerów Administratora, jednakże wówczas odbywa się to na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych (art. 45 RODO) lub standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską, lub wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy (art. 46 RODO). W przypadku przekazywania danych do państw spoza EOG Jumball sp. z o.o. zobowiąże partnerów aby zapewnili  odpowiedni poziom ochrony poprzez podjęcie dodatkowych zabezpieczeń bezpieczeństwa danych osobowych. 

W ramach nadanych im uprawnień i praw organy państwowe  takie jak  w szczególności Policja, Prokuratura, Sądy, Komornicy czy  Prezes UOKiK,  w granicach prawa i na podstawie odpowiednich przepisów mają prawo żądać od Administratora  udostępniania i przekazania im danych osobowych. 

6. Jakie są prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane?

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do jego danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane lub ich kopii,  informacji o celu przetworzenia, odbiorcach danych osobowych, o  profilowaniu).
 2. Prawo do żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania jeśli  np. dane osobowe są nieprawidłowe, ich przetwarzanie nie jest zgodne z prawem. Wówczas Administrator dokonuje  ich weryfikacji  i ograniczenia  przetwarzania na czas weryfikacji do jednego miesiąca. 
 3. Prawo do cofnięcia zgody Administratorowi  w dowolnym, momencie na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na ich przetwarzanie dokonanie prawnie przed cofnięciem zgody,
 4. Prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe. 
 5. Prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, jeżeli brak jest innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
 6. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z prawem . Informacje o zasadach wnoszenia skargi zawarte są pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
 7. Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących osoby, której dotyczą. Mając na względnie przepisy prawa oraz uzasadniony interes Administratora,  prawo to  może podlegać ograniczeniom. 


7. W  jaki sposób są zabezpieczane dane osobowe ?

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednio od zagrożeń, a zwłaszcza zabezpiecza te dane przed ich udostępnieniem nieupoważnionym osobom, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów  prawa, a także przed zmianą uszkodzeniem zniszczeniem lub utratą, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Przykładowym środkiem technicznym zapobiegającym zmianie, uzyskiwaniu przez nieuprawnione osoby danych osobowych przesyłanych w drodze elektronicznej jest szyfrowanie danych służących do autoryzacji  Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego czy też  dostęp do Konta Klienta po podaniu wyłącznie indywidualnego Loginu i Hasła. 

Odnośniki do innych stron internetowych

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi dla innych stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.

8. Jak długo są przetwarzane dane osobowe?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e RODO, dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy.

 1. W przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby  realizacji zamówienia lub zawarcia Umowy (art. 6 ust 1 lit. b) RODO — dane osobowe są przechowywane przez czas trwania umowy lub do czasu zakończenia  terminu do dochodzenia ewentualnych roszczeń, czyli co do zasady terminów przedawnienia roszczeń, które  są liczone od końca roku kalendarzowego, w  którym powstało zdarzenie (zawarcie umowy) będące podstawą roszczeń, 
 2.  W przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust 1 lit. c) RODO przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa.

Co do zasady jest to 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym Administrator uzyskał dane osobowe Klienta. 

 1. W przypadku gromadzenia danych osobowych w celach wynikających z uzasadnionych prawnie interesów Administratora  (art. 6 ust 1 lit f ) RODO, dane będą przechowywane  tak długo jak osoba, której dane dotyczą, prowadzi działalność lub podejmuje czynności pokrywające się z zakresem działalności Administratora, lub do wniesienia sprzeciwu przez Klienta. 
 2. W przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust 1 lit a) RODO, dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub dalsze przetwarzanie nie będzie spełniało celu  dla Administratora, lub  dla osoby, której dane dotyczą. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Czy możliwa jest zmiana Polityki prywatności?

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę. Każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu Internetowego i w Aplikacji informację o takiej zmianie. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

10. Od kiedy obowiązuje polityka prywatności?

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 04.03.2024 r.

Pssst! Nie zastanawiaj się - będzie naprawdę fajnie!

Julia

Julia

Zazwyczaj odpisujemy w mniej niż godzinę. :)

I will be back soon

Julia
Hej, hej! Jak mogę Ci pomóc?

Zostaw wiadomość, a odpiszemy najszybciej jak to możliwe.
Skontaktuj się przez:
chat